Zásady spracúvania osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

(ďalej len „Nariadenie“)

Sil via Fly spol. s r.o., k osobným údajom získaným od Vás, našich klientov, pristupuje zodpovedne a snaží sa dodržiavať pravidlá stanovené platnou európskou legislatívou a tak primerane chrániť osobné údaje svojich klientov. Podľa predmetného Nariadenia si vás dovoľujeme informovať o nasledovných skutočnostiach a prosíme, aby ste si ich preštudovali.

 1. A) Kto je prevádzkovateľom Osobných údajov?

Spoločnosť Sil via Fly spol. s r.o., založená a existujúca podľa slovenského práva, so sídlom Toplianska 10, 821 07 Bratislava-Vrakuňa, IČO: 47 449 128, zapísaná v OR SR Mestský súd Bratislava III., odd. Sro, vložka č. 96158/B (ďalej len „Spoločnosť“)

 

 1. B) Aké sú Kontaktné údaje prevádzkovateľa?

Adresa na zasielanie písomností: Toplianska 10, 821 07 Bratislava-Vrakuňa

Telefonický kontakt: 0905 384 727

Emailový kontakt: szilasovak@silviafly.sk

všetky podrobné informácie týkajúce sa Sil via Fly spol. s r.o.,: www.silviafly.sk

 

 1. C) Aké sú účely a právne základy spracúvania osobných údajov klientov?

Prevádzkovateľ Sil via Fly spol. s r.o., spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov (objednávateľov služieb) a zástupcov klientov na nasledovné účely:

 

 • Hlavným účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie služieb cestovného ruchu, najmä zabezpečenie vášho zájazdu, ktorý je predmetom uzatvorenej Zmluvy o obstarávaní zájazdu. Právnym základom na takéto spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy, resp. oprávnený záujem pre spolucestujúcich, resp. cestujúcich v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená.
 • Spracúvanie osobných údajov na účel vybavovanie prípadných reklamácií, kde právnym základom zákonná povinnosť

Sil via Fly spol. s r.o., založená osobitným predpisom.

 • Spracúvanie osobných údajov na účel vedenia účtovnej agendy a archivácie, kde je právnym základom zákonná povinnosť Sil via Fly spol. s r.o., založená osobitným predpisom.
 • Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa Sil via Fly spol. s r.o., napr. pri obhajobe právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo pri vymáhaní pohľadávok.
 • Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely – zasielanie newsletterov. Súhlas na marketingové účely je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný.

 

 1. D) Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov (čiže ktoré vaše údaje môžu byť u nás spracovávané):

- Meno a Priezvisko

- Dátum narodenia

- Bydlisko, trvalé, príp. prechodné

- Telefónne číslo

- Emailová adresa

- Číslo cestovného dokladu (prípadne ďalšie podrobnosti potrebné na zabezpečenie účelu zmluvy -víza a pod.)

- Všeobecne použiteľný identifikátor – rodné číslo (len pre vybavenie víz, ak sa vyžadujú)

- Údaje o bankovom účte

- Zdravotné údaje (zdravotné postihnutie pre zabezpečenie niektorej požadovanej služby napríklad špeciálna strava, údaje o        poskytnutom ošetrení na účely vybavenia poistenej udalosti)

- Údaje o destinácii, termínové, cenové a obsahové údaje o poskytovaných

 

 1. E) Kto sú príjemcovia osobných údajov – komu Sil via Fly spol. s r.o., osobné údaje poskytuje?:

Osobné údaje poskytujeme len výhradne zmluvným dodávateľom vami požadovaných služieb cestovného ruchu – dopravcovia, alebo naši partneri zabezpečujúci ubytovanie a stravu, prenájom áut, zabezpečovateľom poistenia a asistenčných služieb.

 

 1. F) Dochádza k prenosu osobných údajov do 3. krajín?

Áno, ale výhradne len za účelom zabezpečenia plnenia vašej zmluvy v prípade, že si klient zájazd do takejto krajiny sám objedná a s prenosom vyjadrí výslovný súhlas, ktorý je nevyhnutne potrebný na plnenie zmluvy a na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť jeho ako dotknutej osoby.

 

 1. G) Aká je doba uchovávania osobných údajov?

Podľa Účelu na ktorý sa osobné údaje spracovávajú. Mimimálne 2 roky, maximálne na dobu vyžadovanú príslušným osobitným zákonom. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním na marketingové účely na dobu 5 rokov resp. do odvolania tohto súhlasu.

 

 1. H) Aké máte ako dotknutá osoba práva?:
 • právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú – právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov,
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú,
 • právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v prípade, že sú splnené podmienky na ich výmaz a ďalej neexistuje zákonná povinnosť resp. oprávnený záujem na ich ďalšie spracúvanie,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, a to na účel marketingu,
 • právo na prenosnosť osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebránia žiadne zákonné prekážky,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava,

 tel. +4212 32313220, www.dataprotection.gov.sk.

 

Vyššie uvedené práva máte ako dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti. Dotknutá osoba je povinná oznámiť prevádzkovateľovi, všetky zmeny v jej osobných údajov a to bezodkladne po ich zmene.

 

 1. I) Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby sú získané z nasledovného zdroja:

– všetky osobné údaje poskytuje samotný klient pri uzatváraní zmluvného vzťahu, alebo ním písomne na to poverený zástupca.